قیمت روز انواع ورق روغنی، گالوانیزه، سیاه، رنگی و سایر ورق ها به همراه مشخصات کامل و قیمت روز به صورت روزانه در فروشگاه آهن 20 منتشر می‌شود.

نام محصولقیمت 
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 شهریار تبریز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 شهریار تبریز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهریار تبریز عرض 1.25 متر24300تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهریار تبریز عرض 1 متر24300تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهریار تبریزتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 تاراز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 2 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.80 تاراز عرض 1.25 متر24400تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 تاراز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 تاراز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 تاراز عرض 1 متر24300تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1.20 تاراز عرض 1.25 متر25200تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1 تاراز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 1 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 تاراز عرض 1.25تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.90 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 تاراز عرض 1.25 متر24400تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.80 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 تاراز عرض 1.25 متر25200تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.70 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 تاراز عرض 1.25 متر25500تماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.60 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 تاراز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.50 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 هفت‌الماس عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 هفت‌الماس عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 شهرکرد عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 شهرکرد عرض 1 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 تاراز عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق گالوانیزه ضخامت 0.40 تاراز عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 8 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 8 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 8 فولادمبارکه14600تماس با ما
ورق سیاه ضخامت 6 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 6 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 6 فولادمبارکه14600تماس با ما
ورق سیاه ضخامت 4 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 4 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 4 فولادمبارکه14700تماس با ما
ورق سیاه ضخامت 3 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 3 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 3 فولادمبارکهتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 2 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 2 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 2 فولادمبارکهتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 15 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 15 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 15 فولادمبارکهتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 12 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 12 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 12 فولادمبارکهتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 10 گیلان ST37 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 10 گیلان ST37 عرض 1 مترتماس با ما
ورق سیاه ضخامت 10 فولادمبارکهتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 هفت‌الماس ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 متر25700تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر26200تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 فولادغرب ST12 عرض 1 متر26200تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 2 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.8 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر26200تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 متر25000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 هفت‌الماس ST12 عرض 1 متر25000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادمبارکه ST12 عرض 1 متر26100تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 فولادغرب ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.5 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 متر25000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 هفت‌الماس ST12 عرض 1 متر25000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 فولادغرب ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1.25 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 متر26500تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 هفت‌الماس ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر25700تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 فولادغرب ST12 عرض 1 متر26500تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 1 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 هفت‌الماس ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر26700تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 فولادغرب ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.90 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 متر26500تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 هفت‌الماس ST12 عرض 1 متر26500تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 قزاق ST12 عرض 1.25 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 قزاق ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر26700تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 فولادغرب ST12 عرض 1 متر26500تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.80 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 هفت‌الماس ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادغرب ST12 عرض 1.25 متر27000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 فولادغرب ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.70 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 هفت‌الماس ST12 عرض 1 متر26000تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادغرب ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 فولادغرب ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 چینی (کپی)28800تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.60 چینی26200تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 هفت‌الماس ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 هفت‌الماس ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادغرب ST14 عرض 1.25 متر27200تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 فولادغرب ST12 عرض 1 متر27200تماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.50 چینیتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 قزاق ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 قزاق ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادمبارکه ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادمبارکه ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادمبارکه ST13 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادمبارکه ST13 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادمبارکه ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادمبارکه ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادغرب ST14 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادغرب ST14 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادغرب ST12 عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 فولادغرب ST12 عرض 1 مترتماس با ما
ورق روغنی ضخامت 0.40 چینیتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.47 چینی عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.47 چینی عرض 1 مترتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.45 چینیتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.40 چینی عرض 1.25 مترتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.40 چینی عرض 1 متر32500تماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.35 چینیتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.28 چینی33500تماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.23 چینیتماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.18 چینی33500تماس با ما
ورق رنگی ضخامت 0.16 چینیتماس با ما
ورق اسید شویی ضخامت 3 فولاد مبارکه21000تماس با ما
ورق اسید شویی ضخامت 3 فولاد غربتماس با ما
ورق اسید شویی ضخامت 2.5 فولاد غربتماس با ما